LUP Technologies


Med LUPNUMBER® kan man mer än halvera risken för allvarliga olyckor vid godshantering och samtidigt effektivisera logistiken på anläggningar.

LUPNUMBER® är en molnlösning för Yard Management som har visat sig öka säkerheten och effektiviteten vid logistiknav. Lösningen är utvecklad tillsammans med tillverkningsindustrin för att minimera incidenter och möjliggöra säkra flöden på logistikplatser. Lösninger är relevant för alla företag, oavsett bransch, som är beroende av lastbilstransporter för lastning och lossning av gods, nu och i framtiden . Kunderna är globala företag och verkar främst inom tillverkningsindustrin

INVESTERING
2015

WEBB
lupnumber.com

STATUS
Aktiv

TAGS
Logistics, Mobilty, Software,