Trio Impact Invest: Nytt deeptech-initiativ för riskkapital i Stockholm

Under namnet Trio Impact Invest etablerar holdingbolagen vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet ett nytt investeringsbolag. Ambitionen är att fylla det stora behovet av tidigt kapital för forskningsintensiva bolag som idag saknas i Stockholm.  

2019 ingick Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i universitetsalliansen Stockholm Trio. Som samlad akademisk miljö tillhör Stockholm Trio de starkaste i världen. Här bedrivs drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige. Här finns också ett starkt etablerat innovationsekosystem, där över 200 nya forskningsbaserade innovationsprojekt initieras varje år.  

 

Stockholmregionen är en av Europas mest framgångsrika och attraktiva startupekosystem. Regionen siktar på att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi.   

 

När Tillväxtverket genomförde en analys och dialog kring kapitalmarknaden 2021 och början i av 2022 bedömdes Stockholm ha god tillgång till allmänt riskkapital. Däremot framkom det att det fanns ett tydligt och uttalat gap när det kommer till tidigt riskvilligt och långsiktigt kapital till forsknings-baserade bolag med hög risk, komplexitet och lång tid till marknaden.  

 

Bolag som bygger på banbrytande teknologier, så kallat deeptech, spelar en nyckelroll för industriell och hållbar utveckling, men brottas med stora utmaningar att attrahera kapital. För dessa bolag behövs också förståelse för och tillräcklig uthållighet att över tid stötta bolagen och sänka risken för kommande investerare. 

 

Därför etablerar holdingbolagen inom universitetsalliansen Stockholm Trio ett nytt investeringsbolag, Trio Impact Invest. Bolaget har genom upphandling av Tillväxtverket utsetts till fondförvaltare av regionalt riskkapital i Stockholm. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kapitalanskaffning pågår under hösten 2023 och investeringsverksamheten väntas starta under första halvåret 2024.   

 

”Jag är oerhört glad över att vi nu utökar vårt samarbete genom etableringen av Trio Impact Invest AB. Tillsammans kan vi stärka Stockholms förmåga att utveckla och skala upp deeptech-bolag. På så vis kan vi stärka Stockholms konkurrenskraft och bidra till ekonomisk utveckling, grön omställning, välfärd, säkerhet och resiliens.” säger Lisa Ericsson, VD KTH Holding AB 

 

De tre holdingbolagen har genom sin integrering i det lärosätesanknutna innovationsekosystemet unik kunskap och förståelse för den kontext tidiga innovationer skapas i.  De har också mer än 25 års erfarenhet av investeringar i tidiga bolag som bygger på komplex teknologi med långa ledtider och hög risk.  

 

”Holdingbolagen i Stockholm har lång erfarenhet av att tidigt investera i och utveckla deeptech-bolag som adresserar stora samhällsutmaningar. Tillsammans investerar vi idag i ca 15 nya bolag per år och förvaltar ca 100 innehav. Det känns oerhört roligt att nu kunna ta klivet ut och utöka vårt samarbete ytterligare”, säger Mona Wilcke, VD SU Holding AB.  

 

I Sverige bidrar ideella, statliga och kommersiella finansiärer till forskningens finansiering, men det är få som möjliggör kapital för att forskning ska omvandlas till företag. Under senare år har en uppsjö av aktörer pekat på behovet av offentlig-privat samverkan för att lösa finansieringsbristen för deeptech-bolag i tidiga utvecklingsfaser. 

 

Trio Impact Invests ambition är att skapa en starkare samverkan mellan offentligt, privat och ideellt kapital genom att, parallellt med riskkapitalverksamheten, etablera en stiftelse som samlar privata donationer för att öka tillgången på finansiering som kan riktas mot att validera forskningens kommersiella potential.  

 

”En stärkt samverkan mellan privat, offentligt och ideellt kapital är en förutsättning för att Sverige ska lyckas behålla vår position som innovationsland. Fonder kopplade till utländska universitet, framförallt i UK och USA, har under lång tid finansierats med ideellt kapital. Trio Impact Invest har alla förutsättningar att som första svenska universitetssatsning lyckas i det arbetet” säger Johan Weigelt, VD Karolinska Institutet holding AB 

 


 

För mer information kontakta Siimon Vaske, ansvarig Trio Impact invest, 073-0808700 samt siimon.vaske@kthholding.se 

Om Universitetsalliansen Stockholm Trio – Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har 2019 ingått universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. För mer info se Universitetsalliansen Stockholm trio | KTH 

Om Karolinska Institutet Holding AB,  Hem – KI Holding 

Om KTH Holding AB, Hem – KTH Holding AB 

Om SU Holding AB, SU Holding – SU Holding 

Nyheter